• 16:45 – ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ 
  • 17:57 – Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига қилган Мурожаатномасидаги суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислоҳотлар юзасидан 
  • 09:28 – Давлат солиқ қўмитаси ҳузурида Фискал институт ташкил этилишидан мақсад нима? 
  • 18:58 – НУРОБОД ТУМАНИНИНГ АСОСИЙ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ 

Бу эзгу ишлар мукофоти


Коронавирус пандемияси даврида жуда кґплаб хайрли тадбирлар амалга оширилди.   Эл-юртимиз бошига тушган синовли кунларда хавф-хатарларга іарши курашда, уларнинг оіибатларини бартараф этишда иштирок этган, меµр-оіибат, саховат, µиммат ва олижаноблик фазилатларини улуІлаб келаётган, аµолининг ижтимоий µимояга муµтож іатламларини µар томонлама іґллаб-іувватлаш ва уларга беминнат кґмак бериш борасидаги ишларни умумхалі µаракати даражасига кґтаришга катта µисса іґшган, жамиятимизда тинчлик-осойишталик, бирлик ва µамжиµатлик муµитини мустаµкамлашда фаол иштирок этиб, беІараз µомийлик ёрдами µамда эзгу ишлари билан кґпчиликка алоµида ґрнак бґлаётган туманимиздаги бир іатор фидойилар Президентимизнинг 2020 йил 26 августдаги ПФ-6046-сонли "Меµр-саховат" кґкрак нишони билан мукофотлаш тґІрисида" ги фармонига кґра "Меµр-саховат" кґкрак нишони билан таідирландилар.

Тадбирда сґз олган туман µокими Фахриддин Зоиров таідирланганларни іутлар экан, жамиятнинг асосий бґІини бґлган маµалла тизимининг бугун мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоµотларда, оилаларнинг мустаµкамлиги, маµаллаларнинг тинчлиги ва тотувлигини таъминлашда муµим аµамият касб этишини таъкидлади.

Таідирланганлар ушбу эътироф ва раІбатга жавобан янада фаол бґлишга, халіимизга хос бирлик ва µамжиµатлик муµитини мустаµкамлашга самарали µиссаларини іґшишларини билдиришди.


¤з мухбиримиз.


 

Туман хаётига оид энг сўнгги янгиликлар каналига обуна бўлинг!

Изоҳ қолдириш
  • Изоҳлар
  • Бугун
  • Читаемое
Ижтимоий тармоқларда