• 16:45 – ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ 
  • 17:57 – Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига қилган Мурожаатномасидаги суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислоҳотлар юзасидан 
  • 09:28 – Давлат солиқ қўмитаси ҳузурида Фискал институт ташкил этилишидан мақсад нима? 
  • 18:58 – НУРОБОД ТУМАНИНИНГ АСОСИЙ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ 

"Янги Ўзбекистон - янгича дунёқараш"Юртимизда ¤збекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта йґналиши бґйича Ґаракатлар стратегияси доирасида халі манфаатларига іаратилган кенг іамровли ислоµотлар амалга оширилмоіда. Ушбу ислоµотларнинг мазмун-моµияти ва аµамиятини аµолига етказиш, тарІибот тадбирларини "маµаллабай" ташкил этишга іаратилган чора-тадбирлар белгиланиб, жойларда аµоли билан маданий-маърифий учрашувлар ґтказилмоіда.

Ушбу тадбирларда иштирок этувчи аµолининг барча хавфсизлик ва санитария іоидаларига амал іилиш юзасидан мутассадиларга тегишли чораларини кґриш лозимлиги тґІрисида кґрсатма берилган.

Тадбир пандемия даврида давлатимиз томонидан аµолини ижтимоий іґллаб-іувватлаш,   ислоµотлар мазмун-моµиятини аµолига етказиш, унинг µар бир киши µаёти, фарзандлари келажагига таъсирини тушунтириш, аµолини юртимизда ва дунёда бґлаётган сиёсий, ижтимоий-иітисодий ґзгаришлардан хабардор іилиш, фуіароларимиз кайфиятини кґтариш, халіимизга хос азалий іадриятларни аµоли орасида тарІиб іилиш каби буюк маісадларни ґзида мужассам этганлиги билан алоµида аµамиятга эга.

Маµаллабай ґтказилиши белгиланган мазкур тадбирнинг дастлабкиси туманимиздаги Сарой, Улус, Дустлик маµалласи аµолиси учун ташкил этилди. Пандемия сабаб маµаллалардаги баъзи оилалар иітисодий іийинчиликлар дуч келишди. Юзага келган муаммолар босіичма-босіич бартараф этилиб, аµолининг турмуш фаровонлиги таъминланмоіда. Уларга кґтаринки кайфият улашиш, порлоі келажак сари руµлантиришга іаратилган тарІибот тадбирида іийин вазиятга тушган оилаларга алоµида эътибор іаратилди.

Тадбир доирасида ташкил этилган мусиіий чиіишлар, мазкур маµаллада истиіомат іилувчи µунармандлар, тадбиркорлар ишлаб чиіараётган маµсулотлар, маµалла ёшларининг эришган ютуілари акс этган кґргазма билан бошланди. Туманимизда амалга оширилаётган улкан ислоµотлар, бунёдкорлик ишлари, йирик лойиµалар акс этган видеолавµалар оріали Янги ¤збекистоннинг келажаги бутунлай ґзгача бґлиши, бунинг учун энг аввало фуіаролар янгича дунёіараш билан ёндашиши зарурлиги тґла-тґкис очиб берилди.

- Сґнгги бир неча йил мамлакатимиз сиёсий, иітисодий, ижтимоий ва маънавий µаётида чуіур ислоµотлар ва янгиланишлар йили бґлди, - деди тадбирда сґзга чиііан туман µокими Ф. Зоиров. - Јайд этиш жоизки, буларнинг барчаси аµоли турмуш даражасини ошириш, халі фаровонлигини таъминлаш, одамларни бугунидан рози іилишга іаратилган. Барчангизга маълумки, бутун дунёни ґз домига тортаётган коронавирус балоси бизни жиддий синовдан ґтказмоіда. Шунга іарамай, айрим давлатлардан фаріли ґлароі, пандемия шароитида аµолини ижтимоий µимоя іилиш ва кґмакка муµтож оилаларни моддий іґллаб-іувватлашга іаратилган тизимли ишлар амалга оширилиши йґлга іґйилди. Натижада іийин шароитга тушиб іолган оилалар вазиятдан беталафот чиімоіда. Кґрилган зарур чоралар туфайли давлатимиз иітисоди µам баріарор ривожланмоіда. Пандемия даврида µам минглаб янги саноат корхоналари, турар-жойлар,   ижтимоий соµа объектлари иш бошлади. Бундай ґзгаришлар, албатта, µар бир юртдошимизга ґзгача куч-Іайрат баІишлаб, юрт таідирига дахлдорлик билан яшаш µиссини янада кучайтиради.

Тадбир она Ватанни, дґстлик, µамжиµатликни, улкан ґзгаришларни мадµ этувчи шеърлар, куй ва іґшиіларга уланди. Туманимиз санъаткорлари томонидан тайёрланган концерт дастури йиІилганларга кґтаринки кайфият улашди.

- Пандемия барчамиз учун кґплаб ноіулайликларни туІдирди, - дейди  Навруз маµалласида яшовчи Умида Султонова.- Шу жумладан, бизнинг оила µам. Пандемия сабаб ишсиз іолдик. Аммо давлат томонидан ґз ваітида кґрилган чоралар туфайли оІир дамларни енгиб ґтдик. Хокимлик, маµалла масъуллари µолимиздан доимий хабар олиб туришди, зарур ёрдамларни кґрсатишди. Мутасаддиларнинг ёрдами билан оиламиз даромади тикланди. Кґпчилик юртимиздаги ґзгаришларнинг маъно-мазмунини, моµиятини англаб етгани йґі. Оиламиз бошидан ґтган синовли дамларда давлатимиз куч-іудратини тґла-тґкис англадим. 

Тадбирда Маданият бґлими ходимлари томонидан ижро этилган куй ва іґшиілар, истеъдодли ёшларнинг ижод намуналари, ґіувчилар томонидан айтилган Ватанни мадµ этувчи шеърлар, таниіли спортчиларнинг ёшларга тилаклари µамда сґнгги йилларда Навруз туманида амалга оширилган янгиланишлар акс этган видеоролик иштирокчилар эътиборига µавола іилиниб, аµоли вакилларига янада кґтаринки кайфият бахш этди.

Давлат ва жамоатчилик вакиллари, шоир ва ёзувчилар, зиёлилар, санъаткорлардан иборат тарІибот гуруµлари иштирокидаги маънавий-маърифий тадбирлар туманимизнинг бошіа маµаллаларида µам ґтказилмоіда.


Нодира 

БОТИРОВА.

 

Туман хаётига оид энг сўнгги янгиликлар каналига обуна бўлинг!

Изоҳ қолдириш
  • Изоҳлар
  • Бугун
  • Читаемое
Ижтимоий тармоқларда