• 16:45 – ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ 
  • 17:57 – Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига қилган Мурожаатномасидаги суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислоҳотлар юзасидан 
  • 09:28 – Давлат солиқ қўмитаси ҳузурида Фискал институт ташкил этилишидан мақсад нима? 
  • 18:58 – НУРОБОД ТУМАНИНИНГ АСОСИЙ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ 

МОВИЙ САРИ ҲИЛПИРАГАН ҚУШ

Давлат рамзлари µар бир мамлакатнинг суверенитети ва мустаіиллигини ифодаловчи муіаддас тимсоллардир. ¤збекистоннинг давлат   рамзлари халіимизнинг шон-шарафи, тарихий хотираси ва интилишларини ґзида мужассам этиб, шу юртда яшовчи µар бир фуіарога Іурур, фахр ва ифтихор баІишлайди. Биринчи Президентимиз таъкидлаганларидек, озод ¤збекистон фуіаролари учун мустаіилликнинг муіаддас рамзлари - Давлат герби, Давлат байроІи, Давлат мадµияси азиздир. Улар маънавиятнинг энг муµим тимсолларидир. 

Жуда катта маъно-мазмунни мужассам этган, юксак дид ва маµорат билан пухта ишланган, ґзида бутун ¤збекистон аµлининг асрий орзу-истакларини мужассам этган байроІимиз сайёрамиздаги барча    мамлакатларнинг давлат рамзлари орасида алоµида µурмат ва эµтиромга сазовордир. ¤збекистон Республикасининг Давлат байроІи - байроінинг бутун узунлиги бґйлаб ґтган тґі мовий ранг, оі ранг ва тґі яшил рангли учта эндан таркиб топган тґІри тґртбурчак шаклидаги матодир. ¤збекистон Республикаси Давлат байроІининг узунлиги 250 сантиметрга, кенглиги 125 сантиметрга тенг. Мовий ранг, оі ранг ва яшил рангли энларнинг кенглиги бир хил. Ґар бир эн 40 сантиметрга     тенгдир. ¤збекистон Республикаси Давлат байроІининг ґртасидаги оі рангли эннинг четларидан кенглиги 2,5 сантиметрга тенг іизил µошиялар ґтказилган. 

¤збекистон Республикаси Давлат байроІининг юіори іисмидаги мовий рангли эннинг юз томони ва оріа томонида дастага яіин жойида оі     рангли янги ой ва унинг ёнида ґн иккита оі рангдаги беш іиррали юлдуз тасвирланган. Оі рангли янги ой ва ґн иккита оі рангли беш іиррали юлдузнинг тасвири мовий рангли юіори эннинг ґртасидан 70x30 сантиметрга тенг тґІри тґртбурчакка сиІадиган іилиб жойлаштирилган. Оі рангли янги ой вертикал µолатда дґнг томони дастага іаратилган, дастадан 20 сантиметр масофада жойлаштирилган бґлиб, диаметри 30 сантиметрли доирага сиІади. ¤н иккита оі рангли беш іиррали юлдуз диаметри 6 сантиметрли доирага сиІади. Доиралар орасидаги масофа 6 сантиметр. Юлдузлар узунасига ва тиккасига іуйидаги тартибда жойлашади: юіори іаторда учта, ґрта іаторда тґртта ва іуйи іаторда бешта юлдуз. Јуйи іатордаги юлдузлар янги ойнинг пастки учидан 3,5 сантиметр масофада жойлашади. 

Бугун миллий байроІимиз давлат идора ва муассасалари, ґіув юртлари, ¤збекистон аъзо бґлган халіаро ташкилотлар, чет эллардаги элчихона ва доимий ваколатхоналаримиз пештоіида µилпираб турибди. Турли байрам тантаналарида, мамлакатимиз аъзолари іатнашаётган халіаро миіёсдаги сиёсий, маданий-маърифий тадбирларда, нуфузли спорт мусобаіаларида µам байроІимиз Ватанимизнинг шаъни, халіимизнинг Іурурини ёріин акс эттирмоіда. Айниіса халіаро спорт беллашувларида Іалаба іозонган спортчиларимиз шарафига юртимиз байроІи баланд кґтарилган лаµзада µар биримиз чексиз µаяжонга тушамиз, µеч кимдан кам эмаслигимиздан Іурурланамиз. Хулоса ґрнида айтиш лозимки, давлатимиз байроІи тинч ва осойишта, озод µамда эркин µаётимиз, ёруІ келажагимизга бґлган ишончимиз тимсолидир.

 Рухсора БЕРДИЕВА,

69-умумий ґрта таълим 

мактаби ґіитувчиси.

Калит сўз: Давлат байроІи
 

Туман хаётига оид энг сўнгги янгиликлар каналига обуна бўлинг!

Изоҳ қолдириш
  • Изоҳлар
  • Бугун
  • Читаемое
Ижтимоий тармоқларда