• 16:06 – МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ НИМАЛАРГА ЙЎНАЛТИРИЛАДИ? 
  • 09:28 – Давлат солиқ қўмитаси ҳузурида Фискал институт ташкил этилишидан мақсад нима? 
  • 18:58 – НУРОБОД ТУМАНИНИНГ АСОСИЙ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ 
  • 18:46 – Жиноят ишлари бўйича суд қарорларини қайта кўриш институти такомиллаштирилиши ҳамда маъмурий судлар тизимини оптималлаштириши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси ва Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисида 

Давлат солиқ қўмитаси ҳузурида Фискал институт ташкил этилишидан мақсад нима?

Маълумки, охирги 4 йилда мамлакатимизда барча соµаларда жуда катта ислоµотлар амалга оширилмоіда.

Солиі тизимида µам янги босіич бошланди. Яъни, Президентимиз іарорлари билан солиі сиёсатини такомиллаштириш концепцияси іабул іилинди.

Ушбу концепция билан солиі ислоµотларининг асосий йґналишлари белгилаб берилди ва бугунги кунга іадар босіичма-босіич амалга оширилиб келинмоіда. 

Президентимизнинг 2020  йил   4-ноябрдаги "Давлат солиі іґмитаси µузуридаги Фискал институтини ташкил этиш" тґІрисидаги 4879-ПЈ іарорига асосан ДСЈ Малака ошириш маркази негизида Фискал институт ташкил этилмоіда.

Фискал институтни ташкил этишдан маісад, соµага кадрлар тайёрлаш тизимини ривожлантириш, солиііа тортиш ва молиявий назорат соµалари учун бакалавриат ва магистратура йґналишлари бґйича кадрларни кредит-модуль тизими асосида тайёрлаш, іайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ишларини такомиллаштириш µамда кадрлар тайёрлаш борасида хорижий давлатларнинг солиі органлари ва ґіув муассасалари билан тажриба алмашишни кенгайтириш µамда іґшма таълим дастурларини амалга ошириш, ґіув-таълим жараёнига хорижий олимлар ва мутахассисларни фаол жалб іилиш, бюджет даромадларини шакллантиришда давлат манфаатларини µамда солиі тґловчиларнинг хуіуіларини таъминлай оладиган кадрларни тарбиялашдан иборат.

Шунингдек, Россия Федерацияси Ґукумати µузуридаги Молия университети билан Институт тузилмасида мазкур университетнинг бґлинмасини (факультетини) ташкил этиш тґІрисида келишувга эришилган.

Солиі тизимига мутахассислар етказиб келган (2018 йилнинг биринчи ярмигача) фаолият кґрсатиб келган Солиі Академияси ёпиі турдаги таълим маскани бґлиб, талабаликка фаіатгина Бухоро, ФарІона ва Тошкент солиі колледжлари битирувчилари іабул іилинар эди. Кирувчилар контенгенти чегаралангани ва танлаб олинадиган талабалар фаіат юіоридаги 3 та колледж битирувчиларидан иборатлиги туфайли кириш бали паст бґлар эди.

Ґозирда Бухоро, ФарІона ва Тошкент солиі колледжлари техникумга айлантирилди. Ушбу техникумларда ґіиётганлар Фискал институтга кирадиган бґлса техникумда олган билимларини институтда іайта такрорланмаслиги учун ушбу техникумларда, кейинчалик Фискал институтда ґіитиладиган дастурлар тартибга келтирилмоіда.

Фискал институти солиі соµасида ишлашни хоµлаган барча ёшларни тестларида іатнашишга ва барча хоµловчиларнинг ґіишга киришларига имконият беради.

Яна битта маъіул томони ґіиш муддати тґрт йилдан иборат бґлиб, охирги курсдаги ґіишини талаба ґзининг доимий яшаш жойидаги туман (шаµар) Давлат солиі    инспекцияларида амалиётни ґташ билан бирга олиб борадилар. Бу дегани талаба институтда олган уч йиллик билимини бирданига амалиёт билан боІлаб, ґз  иітидори ва билимини мустаµкамлаши ва ґзини ижобий томондан кґрсатиб,    институтни тамомлагач амалиётни ґтаган, ґзининг доимий яшаш жойидаги Давлат солиі инспекциясида ишга іабул іилиниши имконияти яратилади.

Бундан ташіари иітисодиёт йґналишидаги техникумларни битирган ёшлар Фискал институтнинг 2-босіичидан имтихонсиз, якка тартибдаги суµбат асосида институтнинг 2-курсидан іабул іилинади.

¤рта махсус таълим масканларини битираётган ёшларни билимларини оширишга ва Фискал институтнинг биринчи талабаларидан бґлишга µамда солиі соµасининг етакчи мутахассисига айланишлари учун µаракатни бошлашларини кґтиб іоламиз.


Насриддин ЖАЙСАНОВ,

ДСЈ малака ошириш маркази  вилоят филиали бґлим бошлиІи.

Калит сўз: солиқ
 

Туман хаётига оид энг сўнгги янгиликлар каналига обуна бўлинг!

Изоҳ қолдириш
  • Изоҳлар
  • Бугун
  • Читаемое
Ижтимоий тармоқларда